KOAGULANTY DO LAKIERÓW WODOROZCIEŃCZALNYCH

BEJDOX 1

mountain lake, reflection, mountains

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BEJDOX 1

1. Wprowadzenie

Koagulant Bejdox 1 jest preparatem uniwersalnym służącym do koagulacji i separacji odpadowych farb wodorozcieńczalnych różnego typu, zdyspergowanych w obiegach wodnych natryskowych kabin malarskich.

2. Preparat jest kompozycją dwuskładnikową

•             Składnik A jest mieszaniną glinokrzemianów, krzemianów, soli glinowych oraz fazy organicznej będącej wodorozcieńczalnym woskiem. Składnik A powoduje koagulację i separację odpadowego materiału malarskiego oraz zapewnia utrzymanie czystości powierzchni kabiny lakierniczej omywanej przez wodę obiegową / farba odpadowa nie klei się do powierzchni.

•             Składnik B składa się z części organicznej wysokocząsteczkowych polimerów akryloamidu. Składnik B ułatwia sedymentację skoagulowanego odpadu malarskiego oraz znakomicie klaruje wodę.

W trakcie procesu koagulacji i separacji odpadowego materiału lakierniczego składniki A i B. Usuwane są prawie w całości z układu łącznie z odpadem stałym, a woda obiegowa może być zawracana do ponownego użycia. 

3. Sposób stosowania 

W zależności od typu stosowanego materiału malarskiego zachodzi konieczność regulacji pH wody obiegowej przy pomocy wodorotlenku wapniowego Ca(OH)2 / wapno hydratyzowane sypkie / tak, by woda obiegowa wykazywała odczyn pH w zakresie 6,5 – 7,5. Zużycie składnika A oraz składnika B wynosi w zależności od typu materiału malarskiego oraz w zależności od pojemności obiegu wodnego od 1 do 10 % obj. wytryskanego materiału malarskiego.

Na przykład:

Po przepracowanej zmianie należy oczyścić 100 dm3 ścieków pochodzących z mycia urządzeń aplikujących farby lub lakiery wodorozcieńczalne. Preparat należy dozować w kolejności:

•             składnik A – 1dm3 intensywnie mieszając ok. 2 min

•             wapno hydratyzowane – 0,2 dm3 intensywnie mieszając ok. 2minut

•             składnik B – 1 dm3 umiarkowanie zamieszać ok. 10 sekund

Przy rzadszym niż codziennym czyszczeniu wody obiegowej należy dozować 2-3 litry składnika A oraz 2-3 litry składnika B na 100 litrów ścieku.

BEJDOX 2

bach, waterfall, water

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BEJDOX 2

1. Wprowadzenie

Koagulant Bejdox 2 jest preparatem służącym do koagulacji i separacji odpadowych farb wodorozcieńczalnych typu alkidowego, zdyspergowanych w obiegach wodnych natryskowych kabin malarskich lub w ściekach powstałych w wyniku mycia urządzeń aplikujących materiał malarski.

2. Preparat jest kompozycją dwuskładnikową

•             Składnik A jest mieszaniną kwaśnych soli wapniowych i żelazowych. Składnik A powoduje koagulację i separację odpadowego materiału malarskiego. pH składnika A wynosi ok. 7,5

•             Składnik B składa się z części organicznej wysokocząsteczkowych polimerów. Składnik B ułatwia sedymentację skoagulowanego odpadu malarskiego oraz znakomicie klaruje wodę. pH składnika B wynosi 7,0-8,0

W trakcie procesu koagulacji i separacji odpadowego materiału lakierniczego składniki A i B usuwane są prawie w całości z układu łącznie z odpadem stałym a woda obiegowa może być zawracana do ponownego użycia. W przypadku okresowego czyszczenia układu obiegowego kabiny, woda obiegowa po odseparowaniu odpadu stałego może być odprowadzana do ogólnych oczyszczalni ścieków, gdyż zawiera jedynie śladowe ilości substancji organicznych całkowicie biodegradowalnych i nieznaczne zasolenie niewpływające negatywnie na pracę oczyszczalni biologicznej.

3. Sposób stosowania 

Sposób stosowania preparatu jest bardzo prosty. Wymagane jest jedynie zadozowanie obydwu składników do reaktora w którym zachodzi proces koagulacji i poddania w dowolnym urządzeniu filtrującym procesu separacji skoagulowanego odpadu. Zużycie maksymalne składnika A oraz składnika B wynosi po 6 dm3 na 100 dm3 bez względu na stężenie ścieku.

Na przykład: po przepracowanej zmianie należy oczyścić 100 dm3 ścieków pochodzących z mycia urządzeń aplikujących farby lub lakiery wodorozcieńczalne. Preparat należy dozować w kolejności:

•             składnik A – 3 dm3 intensywnie mieszając ok. 3 min

•             składnik B – 3 dm3 umiarkowanie zamieszać do momentu wytrącenia się kłaczków

•             składnik B – 1 dm3 umiarkowanie zamieszać ok. 10 sekund

Bezpośrednio po wymieszaniu składnika B cała objętość może zostać poddana procesowi separacji przy pomocy filytracji lub przy mniejszych stężeniach ścieku procesowi sedymentacji.

BEJDOX 4M

creek, falls, flow

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU BEJDOX 4M

1. Wprowadzenie

Preparat BEJDOX 4M jest jednoskładnikowym, polimerowo-mineralnym preparatem, który ma zastosowanie zarówno do koagulacji okresowej (np. koagulacji popłuczyn z mycia urządzeń do aplikacji materiału malarskiego wodorozcieńczalnego), jak również ma zastosowanie do koagulacji ciągłej, gdzie skoagulowany flotujacy odpad farby na bieżąco usuwany jest z obiegu wodnego kabiny lakierniczej. 

Preparat BEJDOX 4M można stosować przemiennie z preparatem BERYSOL III D lub łącznie z preparatem BERYSOL III,  jeżeli w jednej kabinie lakierniczej stosuje się przemiennie materiały lakiernicze wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe.

2. Sposób stosowania 

•             Zużycie preparatu  BEJDOX 4M wynosi (średnio) 1-2 litry na 100 litrów odpadu ciekłego obrabianego okresowo lub w procesie koagulacji ciągłej 1-3% overspray.

•             Ścieki po obróbce są  klarowne.

•             Osad jest łatwy do filtrowania.

•             Ze względu na dużą lepkość preparatu proponuje się dozować preparat przy pomocy tłokowych pomp dozujących lub dozowników grawitacyjnych.

•             Eluat przed wprowadzeniem do kanalizacji lub do obiegu wodnego kabiny lakierniczej powinien mieć skorygowane pH (6,5-8,0)

Proces koagulacji przebiega następująco:

•             Do 100 litrów mieszanego mechanicznie ciekłego odpadu  dodaje się porcjami po 0,5 litra  preparatu BEJDOX 4M do momentu wytrącania się kłaczków skoagulowanej farby i uzyskania zupełnej klarowności wody.

•             W procesie ciągłej koagulacji należy ustawić (doświadczalnie) wydajność pompy dozującej koagulant